Aarsleff

lt

Polių bandymai

Polių bandymai statine apkrova

Statiniai ir dinaminiai bandymai esant didelėms deformacijoms – tai du pagrindiniai polių krovumo matavimo metodai. Kiekvienu iš šių metodų galima atlikti gelžbetoninių, suspaustų, medinių, plieninių arba iš įvairių medžiagų jungtų polių bandymus. Polio skersinis pjūvis jo ilgyje gali būti pastovus arba kintantis. Bandymai statine apkrova yra tiksliausi. Tuo tarpu bandymai dinamine apkrova leidžia laisvai pasirinkti polį bandymams ir užtikrina krovumo nustatymą pakankamu, inžinerijos požiūriu, tikslumu. Krovumo bandymų rezultatai gali būti panaudojami projektuojant, jeigu bandymai buvo atlikti bandomiesiems poliams prieš pagrindinį polių įrengimą arba kaip priėmimo bandymai užbaigus darbus.

Bandymai statine apkrova (Static Load Test – SLT) – tai tiksliausias polių krovumo matavimo metodas. Jų rezultatai sudaro polių geotechniniuose projektuose naudojamų skaičiavimo modelių verifikacijos pagrindą. Bandymų statine apkrova, atliktų bandomiesiems poliams prieš pagrindinį polių kalimą, rezultatai gali būti tiesiogiai panaudojami projektavimui.

Bandymas SLT leidžia nustatyti pavienio polio geotechninį krovumą ir nusėdimus/pakilimus praėjus laikui t nuo jo įgramzdinimo/pagaminimo grunte momento. Bandymų SLT metu matuojami polio galvos s poslinkiai (nusėdimai/pakilimai) veikiant apkrovai Q, kurios vertė kinta pagal bandymų programą. Bandymas SLT paprastai atliekamas palaipsniui didinamos apkrovos metodu (Maintained Load – ML). Bandymų metu gautos kreivės Q-s analizė leidžia:
 1. ribinėje apkrovumo būklėje (SGN/ULS):
 - nustatyti bandomojo polio skaičiuojamąjį geotechninį apkrovumą Rd (SGN/ULS) kreivės Q-s pavidalo funkcija, pvz., pagal normą PN-83/B-02482;
 - nustatyti polio ribinį geotechninį krovumą R, o po to nustatyti skaičiuojamąjį krovumą Rd dalinant ribinį krovumą R iš atitinkamo saugos koeficiento γ, pvz., pagal normą PN-EN 1997-1-1 (EC7);
2. ribinėje naudojimo būklėje (SGU/SLS) nustatyti pilnus, glaudžius ir pastovius nusėdimus/pakilimus veikiant numatytai tipiškai naudojimo apkrovai.
Bandymas SLT gali būti atliekamas kaip krovumo gniuždymui, tempimui bandymas arba kaip ciklinis bandymas.
Polio apkrova SLT metu vykdoma kalibruoto hidraulinio stūmoklio, išskleisto tarp bandomojo polio ir atraminės konstrukcijos, pagalba. Slėgio matavimas leidžia remiantis stūmoklio charakteristika nustatyti polio apkrovos jėgą. Matavimams naudojami laikrodiniai jutikliai arba/ir poslinkių jutikliai leidžia ištisai stebėti bandomojo polio galvos padėtį keičiantis bandymo metu apkrovai.
Įmonė Aarsleff atlieka statinius polių bandymus iki 4000 kN apkrova remiantis norma PN-83/B-02482, PN-EN 1997-1, ISSMFE Subcommittee on Filed and Laboratory Testing, Axial Pile Load Test, Suggested Method. ASTM Journal, June 1985, pp. 79-90 arba projekte pateikta specifikacija.

Polių bandymai dinamine apkrova

Statiniai ir dinaminiai bandymai esant didelėms deformacijoms – tai du pagrindiniai polių krovumo matavimo metodai. Kiekvienu iš šių metodų galima atlikti gelžbetoninių, suspausto, medinių, plieninių arba iš įvairių medžiagų jungtų polių bandymus. Polio skersinis pjūvis jo ilgyje gali būti pastovus arba kintantis. Bandymai statine apkrova yra tiksliausi. Tuo tarpu dinaminiai bandymai leidžia laisvai pasirinkti polį bandymams ir užtikrina krovumo nustatymą pakankamu inžinerijos požiūriu tikslumu. Krovumo bandymų rezultatai gali būti panaudojami projektuojant, jeigu bandymai buvo atlikti bandomiesiems poliams prieš pagrindinį polių įrengimą arba kaip priėmimo bandymai užbaigus darbus.

Polių bandymai dinamine apkrova (Dynamic Load Test – DLT) remiasi deformacijų matavimu tenzometrais ir pagreičių (pagreičio jutikliais), susidarančių polyje dinamiškai gramzdinant jį į gruntą, matavimu

Ruošiantis bandymams statybos aikštelėje, priešinguose polio šonuose/pusėse pritvirtinamos dvi pagreičio tenzometrų – jutiklių poros, siekiant pašalinti galimą polio skerspjūvio lenkimo, esant neašiniam kūjo smogimui į polio galvą, įtaką. Bandymo metu jutikliai sujungti su signalą registruojančiu prietaisu, kuris gali būti prijungtas prie PC tipo kompiuterio. Bandymas atliekamas gramzdinant polį ir tuo pačiu metu registruojant signalus iš įmontuotų jutiklių. Tolimesniam apdirbimui paprastai renkamasi signalą, gautą iš vieno kūjo smūgio. Sumatuotos deformacijos perskaičiuojamos į jėgą polyje F = EAε, o pagreičiai į greitį v = ∫αdt. Matavimų rezultatų analizė atliekama vienu iš daugelio prieinamų metodų, pvz., CASE arba CAPWAP.
Polio paruošimą (jutiklių montavimas ant skečiamųjų kaiščių, aparatūros prijungimas) ir bandymą DLT statybos aikštelėje galima atlikti iki 20 minučių laiku..
Bandymų DLT rezultatas, priklausomai nuo panaudoto analizės metodo, yra polio ribinis krovumas ir jį lydintys poslinkiai (CASE) arba pėdos, šono ribinis krovumas, krovumo išsidėstymas polio šono ilgyje bei bandomojo polio apkrovos-nusėdimo priklausomumas.
Dinaminių bandymų rezultatus reikia koreliuoti su įgramzdinto/pagaminto analoginėmis grunto sąlygomis polio bandymų SLT rezultatais (kito pamatų polio arba remiantis turima SLT bandymų rezultatų baze).
Įmonė Aarsleff atlieka bandymus DLT remiantis norma PN-EN 1997-1-1 ir ASTM D 4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles arba projekte pateikta specifikacija.

Polių vientisumo bandymai

Pagrindinis vientisumo bandymų atlikimo tikslas yra grunte įgramzdintų polių kokybės įvertinimas. Išskiriamos dvi vientisumo bandymų rūšys: mažos ir didelės energijos. Gelžbetoninių kalamųjų polių atveju tinkamu bandymų metodu yra didelės energijos metodas – vientisumo bandymas yra vienas iš rezultatų, lydinčių bandymus DLT. Poliai vientisumo bandymams atrenkami polių kalimo darbų metu pagal polių metriką.
Grunte formuojamų polių atveju vientisumo bandymus reikia atlikti visiems poliams mažos energijos metodu, pvz., PIT (Pile Integrity Test)..
Atitinkamai pagal polio rūšį parinktas vientisumo bandymas leidžia pakankamu tikslumu nustatyti polio ilgį, esminių polių kamienų defektų dydį ir lokalizaciją (kaip procentinis pagadinto ir bendrojo paviršiaus santykis).
Įmonė Aarsleff atlieka vientisumo bandymus dinaminiu metodu su didele tempimo apkrova kalamiesiems poliams, pagamintiems iš anksto, bei metodą PIT grunte formuojamiems poliams pagal normą ASTM D 5882-07 Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundation arba projekte pateiktą specifikaciją.

Polių bandymai 01
Polių bandymai 02
Polių bandymai 03
Polių bandymai 04
Polių bandymai 05